Happy-Oma-Opa.be

Charter privéleven

 

1. Waarom een ​​gegevensbeschermingsbeleid?

Voor ons bedrijf is de bescherming van uw gegevens een prioriteit en wij doen ons best u hierover te informeren.

U waardeert uw privacy en u heeft gelijk dat u veel van ons vraagt. Voor ons imago en onze reputatie willen we zo transparant mogelijk zijn, in het bijzonder wanneer we samenwerken met derden voor de ontwikkeling en / of distributie van producten of diensten, via uw “Advantage Club”, beheerd door de Edenred-groep. ( afgekort “Edenred”) en / of in samenwerking met andere partners.

In dit verband verbinden we ons ertoe uw wensen te respecteren, uw gegevens met de grootste zorg te behandelen en het beste niveau van bescherming te garanderen, in overeenstemming met de geldende wettelijke en reglementaire bepalingen, in het bijzonder de Europese Verordening 2016/679 van 27 april . 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, de bepalingen van de Belgische wetgeving inzake gegevensbescherming, evenals alle andere normen, regels of vereisten die relevant zijn voor elke natuurlijke persoon die zich in de grondgebied van de Europese Economische Ruimte en Zwitserland (hierna “de Verordeningen”).

Onverminderd de voorschriften, informeert dit beleid u voornamelijk over:
De persoonlijke gegevens die we over u verzamelen en de redenen voor deze verzameling,
De methoden voor het verwerken (verzamelen, vastleggen en gebruiken) van uw persoonsgegevens,
Uw rechten over uw persoonlijke gegevens en de middelen om deze uit te oefenen.

2. Wie is verantwoordelijk voor het verwerken van uw gegevens?

De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens op de eerste lijn is Les Crieurs s (p) rl, een (besloten) naamloze vennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te Avenue Jean Monnet, 1 te 1401 Nijvel (België), ingeschreven bij de Banque-Carrefour des Entreprises en ingeschreven bij de Belasting Toegevoegde Waarde, onder nummer BE 0560.766.403. De naam “Happygrandsparents.be” behoort toe aan Les Crieurs s (p) rl.

Wij zijn daarom verantwoordelijk voor het verwerken van de gegevens van mensen die onze website of onze pagina’s op sociale netwerken bezoeken, informatie opvragen via een contactpagina, per post of per e-mail, die formeel hun interesse in onze activiteiten kenbaar maken door zich te abonneren op onze nieuwsbrief “of die onze eigen producten en diensten afnemen, met uitzondering van de producten en diensten van onze partners.

Het aanbod van producten en diensten dat wordt aangeboden in het kader van uw “Advantage Club” wordt echter beheerd door Edenred Belgium NV, een naamloze vennootschap naar Belgisch recht, waarvan de maatschappelijke zetel is gevestigd aan de Vorstlaan 165/9 te 1160 Oudergem, geregistreerd bij de Banque-Carrefour des Entreprises en geregistreerd bij de Belasting Toegevoegde Waarde, onder het nummer BE 0407.034.269, in overeenstemming met haar eigen algemene voorwaarden, en deze vennootschap kan samenwerken met andere vennootschappen van haar groep. In dit geval is het gegevensbeschermingsbeleid van deze bedrijven het enige dat van toepassing is.

Wanneer u producten of diensten aanschaft bij andere partners, via uw “Advantage Club” of rechtstreeks bij deze andere partners, is het gegevensbeschermingsbeleid van deze partners ook alleen van toepassing op de verwerkingen die door deze partners worden georganiseerd of geïmplementeerd vanwege uw aankopen, in het bijzonder voor de bestelling, de betaling van de prijs, de levering en de eventuele retournering van deze producten of diensten,

Zelfs als we organisatorische of technische maatregelen nemen om een ​​datalek te voorkomen, kunnen we op geen enkel moment verifiëren dat deze bedrijven of andere partners uw gegevens niet doorgeven aan derden, als gevolg van uw aansluiting bij deze “Advantage Club”. en / of de verwerving van hun producten of diensten, in het bijzonder als uw gegevens buiten de Europese Economische Ruimte of Zwitserland worden verwerkt. Bij twijfel hierover nodigen wij u uit om direct contact op te nemen met deze bedrijven of andere partners.

3. Waarom verwerken we uw gegevens, welke categorieën gegevens worden verwerkt en wat is de bron van deze gegevens?

We verzamelen uw persoonsgegevens om verschillende redenen en verwerken deze voor specifieke legitieme doeleinden.

Over het algemeen verwerken we uw persoonsgegevens eerst om ons in staat te stellen efficiënt te werken bij de uitoefening van onze activiteiten en om u de best mogelijke

 

Doel van de verwerking 

Directe of indirecte verzameling

Organisatie van wedstrijden

Persoonlijke identificatiegegevens (naam, voornaam, postadres, e-mailadres, telefoonnummer) Elektronische identificatiegegevens (IP-adres, cookies, verbindingsrecord) Demografische kenmerken (leeftijd, geslacht, geboortedatum, uw land, uw taal)

De gegevens worden rechtstreeks bij u verzameld

Mederegistratie en medesponsoring

Persoonlijke identificatiegegevens (naam, voornaam, postadres, e-mailadres, telefoonnummer) Elektronische identificatiegegevens (IP-adres, cookies, verbindingsrecord) Demografische kenmerken (leeftijd, geslacht, geboortedatum, uw land, uw taal)

De gegevens worden rechtstreeks bij u verzameld

Emailing

Persoonlijke identificatiegegevens (naam, voornaam, postadres, e-mailadres, telefoonnummer) Elektronische identificatiegegevens (IP-adres, cookies, verbindingsrecord) Demografische kenmerken (leeftijd, geslacht, geboortedatum, uw land, uw taal)

De gegevens worden direct bij u verzameld of indirect via een derde partij waaraan u toestemming heeft gegeven om uw gegevens over te dragens

Emailing retargeting

Persoonlijke identificatiegegevens (naam, voornaam, postadres, e-mailadres, telefoonnummer) Elektronische identificatiegegevens (IP-adres, cookies, verbindingsrecord) Demografische kenmerken (leeftijd, geslacht, geboortedatum, uw land, uw taal)

De gegevens worden direct bij u verzameld of indirect via een derde partij waaraan u toestemming heeft gegeven om uw gegevens over te dragens

Marketing van uw gegevens:
1) om aanbiedingen te ontvangen die mogelijk zijn gebaseerd op uw marketingprofiel of om marktanalyses uit te voeren.

Persoonlijke identificatiegegevens (achternaam, voornaam, postadres, telefoonnummer) Demografische kenmerken (leeftijd, geslacht, geboortedatum, uw land, uw taal) Hobby’s en interesses

De gegevens worden direct bij u verzameld of indirect via een derde partij waaraan u toestemming heeft gegeven om uw gegevens over te dragens

Marketing van uw gegevens:
2) om gegevens die al in hun database aanwezig zijn, te valideren of te koppelen, aan te vullen of te corrigeren

Persoonlijke identificatiegegevens (achternaam, voornaam, postadres, telefoonnummer) Demografische kenmerken (leeftijd, geslacht, geboortedatum, uw land, uw taal) Hobby’s en interesse

De gegevens worden rechtstreeks bij u verzameld

Database verrijking (toevoegen)

Persoonlijke identificatiegegevens (naam, voornaam, postadres, e-mailadres, telefoonnummer) Elektronische identificatiegegevens (IP-adres, cookies, verbindingsrecord) Demografische kenmerken (leeftijd, geslacht, geboortedatum, uw land, uw taal) Hobby’s en belangen

De gegevens worden direct bij u verzameld of indirect via een derde partij waaraan u toestemming heeft gegeven om uw gegevens over te dragen

4. Met wie worden uw persoonlijke gegevens waarschijnlijk gedeeld?

Tijdens onze activiteiten kan het gebeuren dat de verwerking van uw persoonsgegevens wordt toevertrouwd aan IT-onderaannemers die ons vanuit een puur technisch oogpunt helpen. Uiteraard zorgen wij altijd voor een optimale bescherming van uw persoonsgegevens, in het bijzonder door van onze onderaannemers te eisen dat zij organisatorische en technische maatregelen nemen om een ​​datalek te voorkomen.

Wanneer we een beroep doen op zijn diensten, vertrouwt Gowie SA bepaalde verwerkingstaken toe aan technische dienstverleners waardoor het zijn activiteiten kan uitvoeren. In onderstaande tabel is aangegeven wie het kan zijn, de reden voor het delen van uw gegevens en de organisatorische of technische maatregelen die worden genomen.

 

Betrokken onderaannemer

Reden voor het delen van uw gegevens

Reden voor het delen van uw gegevens

Aanbieders van oplossingen voor het verzenden van e-mail

Emailing

Contractuele garanties en technische zekerheid

Aanbieders van technische oplossingen waarmee Gowie e-mail retargeting kan oefenen

Email retargeting

Contractuele garanties en technische zekerheid

Aanbieders van oplossingen voor databasebeheer

Appending

Contractuele garanties en technische zekerheid

 

Als onderdeel van onze wettelijke verplichtingen kunnen we worden verplicht om te reageren op verzoeken van openbare autoriteiten, met name om redenen van openbare veiligheid of om inbreuken te voorkomen en te vervolgen. Bij verkoop of reorganisatie van onze activiteiten kunnen wij uiteraard ook verplicht worden uw persoonsgegevens te delen met de andere bij deze transacties betrokken partijen.
5. Hoe worden uw persoonlijke gegevens gebruikt?

Met uw toestemming gebruiken wij uw gegevens ten behoeve van onze partners. Dit is de core business van ons bedrijf. U kunt uw toestemming voor deze verwerking natuurlijk geheel of gedeeltelijk intrekken door ons een schriftelijk verzoek, per post of per e-mail te sturen.

Door ons te houden aan onze “Happy Grandparents” algemene voorwaarden (in het Nederlands: “Happy Oma Oppa”), gaan we er ook mee akkoord je persoonsgegevens te verwerken om je de producten en diensten van onze partners aan te bieden. Deze gegevens blijven in ons bezit totdat u, door op een “knop” te klikken, een “elektronisch formulier” invult of anderszins, aangeeft dat u een of meer van deze producten en diensten wenst aan te schaffen.

Met uw toestemming geven wij uw gegevens door voor uw aansluiting bij uw “Advantage Club”, beheerd door Edenred, en voor de marketing van de producten of diensten van onze partners, die dan contact met u kunnen opnemen. Wij danken u dat u zich onmiddellijk vertrouwd hebt gemaakt met hun eigen gegevensbeschermingsbeleid na ontvangst van een e-mail die zij u sturen of voordat u een nieuwe uitwisseling met deze partners begint.
Vanaf het moment dat u heeft ingestemd met het ontvangen van aanbiedingen van onze partners, geven wij altijd aan of de gegevens in ons bezit blijven of dat ze worden doorgegeven aan de partner (s) die u aan ons heeft aangewezen. We vestigen uw aandacht op het feit dat uw overeenkomst een voorwaarde kan zijn voor het voordeel van uw aansluiting bij uw “Advantage Club” en / of de aankoop van de producten of diensten die u hebt gekozen.
6. Hoe lang bewaren we uw persoonlijke gegevens?

Omwille van de transparantie en duidelijkheid hebben we specifieke regels opgesteld met betrekking tot de duur van de verwerking van uw persoonsgegevens.

Deze periode is 3 (drie) jaar vanaf uw laatste interactie met onze website “happygrandsparents.be” of onze pagina’s op sociale netwerken, maximaal 10 (jaar) vanaf de dag na het einde van uw aansluiting bij uw “Advantage Club”, ander soort contract met ons gesloten voor de aankoop van producten en diensten, ontwikkeld en / of gedistribueerd door ons bedrijf, onderworpen aan afzonderlijke verwerking door onze partners zelf, of maximaal 20 (jaar) in alle gevallen waarin onze buitencontractuele burgerlijke aansprakelijkheid kan in twijfel worden getrokken.
7. Welke rechten heeft u over uw persoonsgegevens en hoe kunt u deze uitoefenen?

Wij willen u zo duidelijk mogelijk informeren over de rechten die u heeft over uw persoonsgegevens. We willen het u ook zo gemakkelijk mogelijk maken om ze uit te oefenen, zolang we zeker zijn van uw identiteit.

 

Toestemming voor toegang

In het algemeen heeft u toegang tot de volgende informatie:
De categorieën van uw gegevens die we verwerken;
De redenen waarom we ze verzamelen en de doeleinden die we nastreven door ze te verwerken;
· De categorieën ontvangers van uw gegevens, in het bijzonder als ze gevestigd zijn buiten de Europese Economische Ruimte en Zwitserland;
· Hoe lang uw gegevens worden bewaard in onze systemen en applicaties, of op fysieke media;
De overige rechten die u heeft met betrekking tot uw gegevens;
· De mogelijkheid om contact op te nemen met de Gegevensbeschermingsautoriteit in België;
· Informatie over de bron wanneer we die hebben verkregen van een derde partij, zoals Gowie SA of Bisnode Belgium SA;
· Hoe uw gegevens worden beschermd wanneer ze worden overgedragen buiten de Europese Economische Ruimte en Zwitserland.

Recht op rectificatie

U kunt rectificatie krijgen, inclusief het bijwerken van uw gegevens, als deze onjuist of onvolledig zijn.

Recht op verwijdering (recht om te worden vergeten)

U kunt uw gegevens laten verwijderen als u zich in een van de volgende gevallen bevindt:
· Uw gegevens zijn niet langer nodig voor de redenen waarvoor ze zijn verzameld of anderszins verwerkt;
U heeft uw toestemming, waarop de verwerking van uw gegevens is gebaseerd, ingetrokken;
· U bent om uw eigen reden van mening dat een van de verwerkingen uw privacy schendt en u buitensporige schade berokkent;
· U wenst geen commerciële verzoeken meer van ons te ontvangen;
· Uw persoonsgegevens worden niet verwerkt in overeenstemming met de voorschriften;
· Uw persoonlijke gegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Recht op verzet

U hebt het recht om bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw gegevens als u, om een ​​reden die eigen is aan u, van mening bent dat een van de uitgevoerde behandelingen inbreuk maakt op uw privacy en u buitensporige schade berokkent.

U kunt ook bezwaar maken tegen de verwerking ervan voor commerciële doeleinden, en in het bijzonder voor reclameacties. Uw bezwaar heeft dan ook betrekking op profilering voor zover het verband houdt met een dergelijk verzoek (bijvoorbeeld wanneer wij u gepersonaliseerde inhoud sturen).

U kunt ons in geen geval verhinderen uw gegevens te verwerken:
Als de verwerking noodzakelijk is voor het sluiten of uitvoeren van uw contract. Bijvoorbeeld om uw deelname aan onze wedstrijden te valideren;
· Als de behandeling op grond van de Regeling is vereist;
Als de verwerking nodig is om juridische claims vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen.

Recht om toestemming in te trekken

Wanneer u uw toestemming heeft gegeven voor de verwerking, heeft u altijd het recht om deze te allen tijde in te trekken. De intrekking van de toestemming heeft geen invloed op de geldigheid van de verwerking op basis van de toestemming die vóór deze intrekking is verleend.

Met betrekking tot meer in het bijzonder de verwerking van uw gegevens voor commerciële doeleinden, herinneren wij u eraan dat onze partners verantwoordelijk zijn voor de afzonderlijke verwerking van uw gegevens en voor het respecteren van uw rechten in deze context, inclusief uw recht om geen aanbiedingen meer van hen te ontvangen. Dit is de reden waarom we u eraan herinneren hoe belangrijk het is om op de hoogte te zijn van hun eigen gegevensbeschermingsbeleid.

Recht op overdraagbaarheid

U kunt uw gegevens opvragen voor uw persoonlijk gebruik (bijvoorbeeld om ze op een apparaat of in een privécloud te bewaren), en / of de doorgifte ervan naar een andere organisatie organiseren, hetzij door uzelf, hetzij rechtstreeks bij onze tussenkomst, indien dit het geval is. directe overdracht is technisch mogelijk.

Dit recht geldt zowel voor uw gegevens die u actief en bewust meedeelt, zoals uw gegevens die u verstrekt tijdens deelname aan een wedstrijd (bijv. E-mailadres, voor- en achternaam, leeftijd) als gegevens die we hebben verzameld van derden, zoals Gowie SA of Bisnode Belgium SA.

Recht op beperking van de verwerking

U hebt het recht om ons te vragen uw gegevens te markeren met het oog op het beperken van de toekomstige verwerking ervan (bijvoorbeeld door uw gegevens tijdelijk naar andere systemen en applicaties te verplaatsen of door onze systemen en applicaties te vergrendelen om ze ontoegankelijk te maken of de verwerking ervan te beperken).

U kunt dit recht uitoefenen als:
· De juistheid van uw gegevens in kwestie wordt betwist;
· Uw gegevens worden niet verwerkt in overeenstemming met de voorschriften;
· De gegevens zijn niet langer nodig om de oorspronkelijke doeleinden te bereiken, maar kunnen om juridische redenen (in het bijzonder voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van uw wettelijke rechten) nog niet worden verwijderd;
· De beslissing over uw bezwaar tegen verwerking is in behandeling.

Indien beperkt, zullen uw gegevens niet langer het onderwerp zijn van enige commerciële of operationele verwerking, zonder uw voorafgaande toestemming, op voorwaarde dat ze worden bewaard in onze systemen en applicaties. Ze mogen alleen nog worden verwerkt voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims, of ter bescherming van de rechten van een derde, of om gewichtige redenen van algemeen belang, zoals openbare veiligheid.

8. Hoe kunt u uw rechten uitoefenen en wat zijn de mogelijke rechtsmiddelen?

Om uw rechten uit te oefenen, kunt u ons per post of e-mail schrijven met uw naam, voornaam en het onderwerp van uw verzoek. Een kopie van uw identiteitsbewijs moet worden bijgevoegd of kan bij u worden opgevraagd, zodat wij uw identiteit kunnen verifiëren.

Les Crieurs Sprl
Avenue Jean Monnet, 1
1400 Nijvel (België)
info@happygrandsparents.be
In het geval dat u van mening bent dat wij de Regelgeving niet naleven en dat uw rechten niet worden erkend, heeft u de mogelijkheid om contact op te nemen met de Gegevensbeschermingsautoriteit in België, waarvan het kantoor is gevestigd in de Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel ( België).

+32 (0) 2274 48 00
+32 (0) 2274 48 35
contact@apd-gba.be

9. Slotbepalingen

Onverminderd dit beleid zijn de algemene voorwaarden “Happy Grandparents” (in het Nederlands: “Happy Oma Oppa”) van toepassing op elke andere vraag die betrekking heeft op de activiteiten van ons eigen bedrijf, met uitzondering van wat betrekking heeft op het beheer van de “Advantage Club”. door Edenred en de producten of diensten die van onze partners zijn verkregen, voor zover het deze betreft.

Dit beleid annuleert en vervangt alle eerdere versies. Het treedt in werking op 1 januari 2021.

 

 

 

Legaal

Wij wensen zo doorzichtig mogelijk te zijn voor u!

Newsletter

Schrijf u gratis in op onze newsletter

Happy Grands parents_WebBE_FR

Vous souhaitez être tenu au courant ?