Happy-Oma-Opa.be

Wedstrijden regels :

1. DOEL VAN DEZE VERORDENING

Dit reglement (hierna het “Reglement”) stelt de algemene regels vast die van toepassing zijn op alle spelletjes of wedstrijden georganiseerd door de firma Les Crieurs sprl onder de naam Happy-Oma-Opa.be, die ongeacht het medium dat is gebruikt voor de organisatie van dit spel. Eventuele speciale voorwaarden van deze spelen of wedstrijden zullen, in voorkomend geval, onderworpen zijn aan specifieke voorschriften, die kunnen afwijken van op deze algemene voorwaarden.

2. ORGANISATOR

De organisator van de wedstrijden of spellen onderworpen aan het Reglement is de BVBA Les Criers, waarvan de maatschappelijke zetel bedrijf is gevestigd te Avenue Jean Monnet 1, 1401 Nijvel, België, en geregistreerd in de handelsonderneming onder nummer 0560 766 403 (hierna “HappyOO”).

3. DEELNAMECRITERIA

3.1 De door HappyOO georganiseerde spellen of prijsvragen zijn alleen toegankelijk voor iedereen fysiek minimaal 18 jaar oud zijn of aantonen dat zij toestemming hebben gekregen van hun ouders, woonachtig in België en met een eigen e-mailadres of telefoonnummer

bereikbaar. Bij inschrijving voor het spel of de competitie sturen deelnemers naar: HappyOO hun contactgegevens, ongeacht het medium waarop het spel of de wedstrijd wordt georganiseerd. 3.2 De spellen of prijsvragen zijn niet toegankelijk voor mensen die niet aan de voorwaarden voldoen voornoemde evenals aan personeelsleden (corporate officers, vennoten, werknemers, arbeiders, enz.) van HappyOO, haar dochterondernemingen en partner of gerelateerde bedrijven (in het bijzonder de sponsors van de spellen of concurrentie), maar ook voor mensen die onder hetzelfde dak wonen als deze medewerkers, om hetzelfde als hun directe familie, hun echtgenoten, hun ouders, broers en zussen, kinderen. 3.3. De spellen of prijsvragen zijn niet toegankelijk voor mensen die eerder een prijs hebben gewonnen tijdens een spel of wedstrijd georganiseerd door HappyOO (evenals de persoon(en) die eronder woonachtig zijn dak) : – ofwel binnen 2 maanden na de wedstrijd, als ze een prijs hebben gewonnen met een waarde van minder dan 250 €; – ofwel binnen 12 maanden na de wedstrijd, als ze een prijs van gelijke waarde hebben gewonnen of meer dan € 250. Als HappyOO een dergelijke overtreding constateert, behoudt HappyOO zich het recht voor om de winst te verwijderen. won. Als de winnende auditor een claim en/of een klacht meldt, is het zijn verantwoordelijkheid om materieel bewijs te leveren van de juiste naleving van de winnende procedure en de ingevoerde regels vierkant. HappyOO behoudt zich het recht voor om mensen te weigeren voor de wedstrijden. 3.4. Inzendingen moeten individueel zijn.

4. DUUR VAN SPELLEN OF WEDSTRIJDEN GEORGANISEERD DOOR HAPPYOO

De spellen of wedstrijden hebben elk een specifieke duur, specifiek voor hun manier van werken. In in sommige gevallen hangt de duur af van de uitkomst van het spel en de selectie van een winnaar.

5.DEELNAMEVOORWAARDEN

5.1. Tenzij anders vermeld in specifieke spelregels, deelname aan spellen of wedstrijden zal als volgt verlopen: – Ofwel kan de deelnemer zich inschrijven via de HappyOO facebookpagina; – Ofwel kan de deelnemer zich inschrijven via de site https://happy-oma-opa.be/newsletter-nl/elke deelnemer dient zich, op straffe van uitsluiting, volledig en correct in te schrijven bij zijn naam, voornaam(-namen), adres en e-mailadres of andere criteria die gevraagd zullen worden. De pagina registratie moet volledig worden ingevuld. 5.2 De persoonsgegevens die onder punt 5.1 worden verzonden, moeten echt en correct zijn, onder straf van uitsluiting van spellen of wedstrijden. Het is daarom verboden zich te identificeren met contactgegevens van een andere persoon. Bijgevolg is het intrekken van geschenken van HappyOO niet: kan alleen door de winnaars persoonlijk worden gedaan. Bij deze gelegenheid wordt hen gevraagd om de voorlegging van hun identiteitskaart. 5.3 Voor spellen of wedstrijden georganiseerd door registratie op de site https://happy-oma-opa.be, elke deelnemer kan zich slechts één keer inschrijven, op straffe van boete uitsluiting van de wedstrijd. 5.4 Voor spellen of wedstrijden georganiseerd door registratie op de facebookpagina, kan elke deelnemer speel meerdere keren, tenzij anders aangegeven. 5.5 HappyOO behoudt zich het recht voor om personen uit te sluiten die zich hier niet aan houden deelnamevoorwaarden: deze mensen kunnen geen prijs meer winnen. Geen claim wordt niet geaccepteerd.

6. SELECTIE VAN WINNAARS

Winnaars worden bepaald op basis van de juistheid van de gegeven antwoord(en). In geval van ex aequo tussen twee of meer deelnemers, ze worden één voor één bepaald door een vraag dochteronderneming. HappyOO behoudt zich het recht voor om de middelen te kiezen om tussen hen te kiezen. Als onderdeel van een spel met een stemsysteem, wordt er slechts één vraag gesteld om te beslissen over een eventuele gelijkstand. De winnaar(s) zijn de mensen die het meeste hebben verzameld stemmen aan het einde van de wedstrijd. Het aantal winnaar(s) is afhankelijk van het aantal betrokken prijzen.

 

7. COMMUNICATIE VAN DE RESULTATEN AAN WINNAARS

7.1. De winnaars worden persoonlijk op de hoogte gebracht op basis van de gegevens die naar HappyOO zijn gestuurd conform paragraaf 3.1 van het Reglement. 7.2. Voor spellen of wedstrijden die zijn geregistreerd op de site https://happy-oma-opa.be, wordt de winnaar verwittigd door een e-mail te sturen naar het adres waarmee hij aangemeld of telefonisch. Voor spellen of wedstrijden die zijn geregistreerd door facebook, wordt de winnaar op de hoogte gebracht via de e-mail die hij / zij heeft geregistreerd tijdens hun deelname of messenger-account gekoppeld aan zijn Facebook-account. 7.3. Deelnemers stemmen er uitdrukkelijk mee in geen enkel geschil over de modus voor te leggen ontvangst van deze informatie of als bewijs van ontvangst. 7.4. Als een van de door de deelnemer verzonden gegevens niet in overeenstemming is met de informatie aangevraagd door HappyOO, of indien er geen reactie komt op de door HappyOO verstuurde informatie binnen 7 dagen na verzending door HappyOO vervalt automatisch het recht op de prijs. De prijs zal zijn vervolgens toegewezen aan een andere deelnemer.

8. PRIJS

8.1. De foto’s van de prijzen op de site https://happy-oma-opa.be hebben geen waarde contractueel. 8.2. Elke winnaar wordt op de hoogte gebracht via e-mail, messenger of via communicatie op de site https://happy-oma-opa.be, details over de toekenning van de prijs, evenals de eventuele prijs (opname bij HappyOO, door te sturen naar een Bpost punt, door op te sturen aanbevolen of anderszins). Tenzij anders vermeld in de verzonden informatie volgens deze paragraaf worden de prijzen opgestuurd door Bpost, de winnaar moet zijn prijs in het Bpost-punt die hem per sms en/of telefonisch zal zijn meegedeeld. De winnaars hebben 2 weken de tijd om hun geschenk op te halen, anders wordt het als verloren beschouwd. Nooit, HappyOO kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de levertijden van de prijzen. Opeisen prijs, moet elke winnaar, op verzoek aan HappyOO, per post een fotokopie van een gewaarmerkt identiteitsbewijs (identiteitskaart, paspoort, enz.). Als de winnaar claimt / trekt zijn prijs niet in binnen 1 maand na verzending van de verzonden sms of e-mail door HappyOO en/of Bpost vervalt het recht op de prijs. 8.3. In het geval van een fout (zoals bijvoorbeeld bij het communiceren van informatie), HappyOO behoudt zich het recht voor om te beslissen hoe de fout zal worden gecorrigeerd en behandeld: de deelnemer accepteert zonder reserveer dit besluit. 8.4. de winnaars van onze wedstrijden winnen hun persoonlijke prijs en in het bijzonder en vooral met betrekking tot reizen / verblijven, kunnen de winsten niet worden overgedragen aan een derde partij (behalve op verzoek en met de formele toestemming van HappyOO). 8.5. Het gebruik van inkomsten, in het bijzonder en vooral met betrekking tot reizen / verblijven, wordt gedaan onder de enige en volledige verantwoordelijkheid van de winnaar en zijn/haar metgezellen, de winnaar en zijn/haar begeleidend. Ze reizen op eigen risico en worden gedekt door hun persoonlijke verzekering uniek. 8.6. Geen enkele klacht kan worden aanvaard over de aard van de prijzen, geen enkele wijziging, omruiling of tegenbetaling wordt door HappyOO geaccepteerd. De prijzen niet kunnen worden doorgegeven aan derden. In het geval van een “bioscoop” toewijzing (voorbeelden: bioscoopkaartjes), HappyOO kan niet verantwoordelijk worden gehouden als de geadverteerde film niet meer draait.

9. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

9.1. Deelname aan spellen of wedstrijden impliceert kennis en aanvaarding van kenmerken en beperkingen met betrekking tot internet- en telecommunicatiediensten, in het bijzonder met betrekking tot de technische prestaties, het risico van onderbreking en, meer in het algemeen, de risico’s die inherent zijn aan elke verbinding en transmissie, de risico’s die gepaard gaan met het ontbreken van bescherming van: bepaalde gegevens tegen mogelijke verduistering of de risico’s verbonden aan besmetting door mogelijke virussen die op internet circuleren. Dienovereenkomstig herkent elke deelnemer dat HappyOO in geen geval kan zijn verantwoordelijk gehouden, zonder deze lijst ofwel beperkend: – de inhoud van de diensten die op de site https://happy-oma-opa.be worden geraadpleegd en, in het algemeen, van alles – het verzenden en/of ontvangen van gegevens en/of informatie op internet of via telecommunicatienetwerken; – het verzenden en/of ontvangen van gegevens en/of informatie op internet of via telecommunicatienetwerken; – elke storing van het internetnetwerk of telecommunicatienetwerken het vlotte verloop van een spel of competitie te voorkomen; – uitval van ontvangstapparatuur of communicatielijnen; – het verlies van papieren of elektronische post en, meer in het algemeen, het verlies van gegeven; – routeringsproblemen; – de werking van eventuele software; – de gevolgen van een virus, computerbug, anomalie, technische storing; – eventuele schade aan de computer van een deelnemer; – elke technische storing, hardware- of softwarestoring van welke aard dan ook, die heeft verhinderd of de mogelijkheid om aan het spel of de wedstrijd deel te nemen beperkt of het systeem van a deelnemer. Er wordt vermeld dat HappyOO niet aansprakelijk kan worden gesteld voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit: een onderbreking, een storing, een schorsing of het einde van het spel, en dit om welke reden dan ook of enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een in ieder geval een verbinding met de site https://happy-oma-opa.be HappyOO doet mee plaats alle technische en juridische procedures om de persoonlijke gegevens van Deelnemers, in overeenstemming met de eisen voor de bescherming van persoonsgegevens onder meer opgelegd door de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Deze procedures zijn: meer volledig beschreven in het privacybeleid gepubliceerd door HappyOO op haar website. Verbinding met site https://happy-oma-opa.be en deelname aan spelletjes en wedstrijden is mogelijk onder de volledige verantwoordelijkheid van de deelnemers. 9.2. De verantwoordelijkheid van HappyOO kan in het algemeen niet worden gedragen in geval van overmacht grote of toevallige gebeurtenis buiten haar macht, zoals bijvoorbeeld in geval van fraude computer, virus, brand, overstroming, natuurramp, staking of enige andere reden. HappyOO behoudt zich in alle gevallen de mogelijkheid voor om een ​​aangekondigde datum en/of tijd te wijzigen, met ingang van zodra deze informatie online op de site is geplaatst. Eventuele wijzigingen die zouden zijn gepubliceerd tijdens het spel of de competitie, door online advertentie op de site, zal worden beschouwd als: bijlagen bij het Reglement.

10. VERZOEKEN OM INFORMATIE EN/OF KLACHTENPROCEDURES

Elk verzoek om informatie met betrekking tot spellen of wedstrijden georganiseerd door HappyOO kan worden gedaan per e-mail naar info@happy-oma-opa.be. Elk geschil of elke klacht met betrekking tot de wedstrijden moet worden gestuurd naar: info@happy-oma-opa.be of aangetekend naar HappyOO, Les crieurs SPRL – The Gate Avenue Jean Monnet 1, 1401 Nijvel, België.

11. NALEVING VAN DE REGLEMENTEN EN DE VOLGENDE VERSIES ERVAN

11.1. Elke deelnemer aan HappyOO-spellen of wedstrijden accepteert loyaal en onvoorwaardelijk voldoen aan dit kaderreglement, de regels die specifiek zijn voor elk spel of elke competitie, de beslissingen genomen door HappyOO met betrekking tot deze spellen of wedstrijden, in overeenstemming met de ethische regels in die van kracht zijn op internet, evenals de wetten, reglementen en andere normen die van toepassing zijn in België. 11.2. Dit reglement wordt medegedeeld aan een ieder die er schriftelijk om verzoekt. Hij is ook gepubliceerd op de website van HappyOO: www.happy-Oma-Opa.be 11.3. HappyOO kan op elk moment wijzigingen aanbrengen in de Regels.

12. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

12.1. Dit Reglement wordt beheerst door het Belgisch recht. In het geval van een juridisch geschil zijn alleen de rechtbanken Belgen zullen bevoegd zijn om dit geschil te beslechten. 12.2. Elke deelnemer geeft zijn vrije, specifieke en geïnformeerde toestemming dat HappyOO mogen, in het geval van het winnen van een prijs, hun naam en woonplaats (en, indien van toepassing, hun foto, op de site https://happy-oma-opa.be of in andere media). verantwoordelijk worden gehouden in dit geval van typefouten of enige andere fout die hiermee verband houdt vermeldt. Elke deelnemer heeft echter het recht om zich te verzetten tegen de toepassing van deze paragraaf, door: daartoe een brief te sturen naar Les crieurs SPRL, Avenue Jean Monnet 1, 1401 Nijvel, in overeenstemming met het privacybeleid gepubliceerd op de HappyOO-site. 12.3. Elke poging tot fraude met deze kaderregels of de regels die specifiek zijn voor elk spel of wedstrijd wordt bestraft met onmiddellijke uitsluiting van de deelnemer. In dit geval reserveert HappyOO het recht om de inbreukmakende deelnemer uit te sluiten van eventuele latere deelname aan spellen of prijsvragen georganiseerd door HappyOO. 12.4. De levering van de prijs is onder voorbehoud van ontvangst door HappyOO, binnen een maand na de zendtijd van de winnaar. Het niet ontvangen van bewijsstukken in de voornoemde termijn, of het niet naleven van de informatie in het bulletin met de informatie verstrekt door de deelnemer bij inschrijving leidt tot de nietigheid van de deelname en het verlies van de schenking. Elke deelnemer verklaart deze beslissingen te aanvaarden.

Gedaan te Nijvel, op 05/10/2021

Happy Grands parents_WebBE_FR

Vous souhaitez être tenu au courant ?