Happy-Oma-Opa.be

algemene voorwaarden van de site

1. Algemeen

Onverminderd de geldende wet- en / of regelgeving, dwingende en / of openbare orde, regelen deze algemene voorwaarden (hierna “Algemene Voorwaarden”) directe en / of externe marketing aan het publiek (hierna “(de) Klant (en) ‘), meestal individuele consumenten, in een privé-hoedanigheid, en mogelijk organisaties of bedrijven, in een professionele hoedanigheid, van de producten en diensten ontwikkeld en / of gedistribueerd door Les Crieurs Sp (r) l, een (besloten) beperkte aansprakelijkheid vennootschap naar Belgisch recht (hierna “(de) Dienstverlener”), met maatschappelijke zetel te Avenue Jean Monnet, 1 te 1401 Nijvel (België), ingeschreven bij de Banque-Carrefour des Entreprises en geregistreerd bij de Belasting Toegevoegde Waarde, onder nummer BE 0560.766.403.

Voor de toepassing van deze Algemene Voorwaarden worden de Dienstverlener en de Klant (en) gezamenlijk aangeduid als “de Partij (en)”, of afzonderlijk “het ene (of het andere)) Deel”.

In het geval van organisaties of bedrijven vormen deze Algemene Voorwaarden, met de specifieke bijzondere bepalingen, de Overeenkomst tussen Partijen. Op precontractuele basis zorgt de Dienstverlener ervoor dat deze Algemene Voorwaarden gekend en aanvaard zijn door de Klant, die ervan afziet zich op zijn eigen algemene voorwaarden te beroepen. Met betrekking tot individuele consumenten zorgt de Dienstverlener er ook voor dat de Klant alle nodige adviezen en informatie heeft ontvangen om hem in staat te stellen na te gaan of de aangeboden producten en diensten aan zijn behoeften voldoen.

De Dienstverlener kan op elk moment beslissen om een ​​of meer van de clausules van deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of te vervangen, of om deze Algemene Voorwaarden te vervangen door een nieuwe versie, met inachtneming van de formaliteiten en binnen de toepasselijke termijnen, tenzij deze wijziging of deze vervanging wordt onverwijld opgelegd door de wet, een rechter of een andere bevoegde autoriteit, zonder dat iemand zich ertegen kan verzetten, in welk geval de aldus gewijzigde of vervangen clausules, of de nieuwe versie, onmiddellijk of op de aangegeven datum zullen worden toegepast .

Indien één (van) clausule (s) van deze Algemene Voorwaarden in strijd is (zijn) met geldende wettelijke en reglementaire, dwingende en / of openbare orde bepalingen, waaronder internationale, Europese, federale bepalingen Belgische, regionale, gemeenschaps-, provinciale of lokale, in het bijzonder bepalingen ter bescherming van micro-ondernemingen en / of consumenten, met name wat betreft verkoop op afstand en gegevensbescherming, wordt (worden) deze clausule (s) als nietig beschouwd en wordt / worden verondersteld niet te hebben bestaan.

2. Aard van producten en diensten

Onder deze Algemene Voorwaarden is de Dienstverlener van plan om “De Eerste Gemeenschap van Grootouders in België / De Eerste Gemeenschap voor Grootouders in België”) te animeren door een “Blog (ue)” te creëren voor de periodieke en regelmatige publicatie van artikelen, gevarieerd, door het sturen van een “Nieuwsbrief” aan geïnteresseerde partijen, door toegang te geven tot een “Advantage Club”, beheerd door de Edenred-groep (afgekort als “Endered”), en door de online aankoop van producten en diensten te verzekeren.

De vennootschap “Edenred Belgium NV” is een naamloze vennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te Vorstlaan 165/9 te 1160 Brussel, ingeschreven bij de Banque-Carrefour des Entreprises en ingeschreven bij de Belasting Toegevoegde Waarde, onder nummer BE 0407.034.269. Het is de Belgische dochteronderneming van een Frans bedrijf, goed bekend in de markt voor maaltijdcheques en cadeaubonnen.

Tegen een kleine vergoeding, in één keer te betalen, kunnen individuele consumenten uit deze gemeenschap die lid willen worden van de “Advantage Club”, beheerd door Edenred, gedurende 12 (twaalf) maanden profiteren van een portefeuille, de grootst mogelijke voordelen van allemaal. soorten, op veel plaatsen en in veel merken. De werking van deze “Advantage Club”, beheerd door Edenred, wordt beheerst door de algemene voorwaarden van Edenred, die op elk moment beschikbaar zijn.

Niettegenstaande het voorgaande kunnen organisaties en bedrijven ook een overeenkomst aangaan met de Dienstverlener, waarbij sprake is van een collectieve aansluiting van (een deel van) hun leden of van de (groot) ouders van hun werknemers en andere doelgroepen, zoals familieleden of bekenden van hun eigen klanten, leveranciers of partners.

Op de datum van inwerkingtreding van deze Algemene Voorwaarden is de “Club HappyGrandsParents.be” het vooruitzicht, zonder dat deze informatie het karakter heeft van een contractuele verbintenis, van:
· Gemiddeld € 1.000 (duizend euro) aan jaarlijkse besparingen;
· Honderden aanbiedingen om de koopkracht te maximaliseren;
· Ongeveer 500 (vijf) partnermerken: lokale bedrijven, nationale merken, online winkels, pretparken, bioscopen, restaurants, enz.

De informatie die beschikbaar is op de website van de Dienstverlener en op social media-pagina’s is vrij toegankelijk en kosteloos. Voor ontvangst van de “Newslettre” is voorafgaande registratie vereist, op de daarvoor bestemde plaats, met de uitdrukkelijke toestemming van de betrokken persoon, die in de toekomst op elk moment kan worden ingetrokken. Online aankopen van producten of diensten, ontwikkeld en / of verspreid door de Dienstverlener, door Edenred en / of door andere partners, impliceren aanvaarding door de koper van de verkoopvoorwaarden van deze producten en diensten. 

 

Indien de Dienstverlener om redenen buiten zijn wil of vanwege de reorganisatie van zijn activiteiten de toegang tot de “Advantage Club”, beheerd door Edenred, moet intrekken of het aanbod van aangeboden producten en diensten moet verkleinen of aanzienlijk wijzigen, organisaties en bedrijven die een overeenkomst zijn aangegaan met de Dienstverlener, kunnen hun Contract voortijdig beëindigen, zonder opzegging of compensatie, door de Dienstverlener binnen 7 (zeven) kalenderdagen na de datum waarop de vermindering of wijziging werd aangekondigd in kennis te stellen van hun beslissing.

 

3. Tarieven en prijzen, facturering, betaling en klachten

Voor individuele consumenten worden de tarieven en prijzen, inclusief het bedrag van de jaarlijkse contributie voor het lidmaatschap van de “Advantage Club” beheerd door Edenred, meegedeeld in overeenstemming met de vereiste procedures, indien nodig vermeld op de website en de pagina’s van de Dienst. De sociale netwerken van de Aanbieder en, onder hun eigen verantwoordelijkheid, kunnen ook door Edenred of de andere betrokken partners worden vermeld voor hun eigen producten en diensten.

Het bedrag van de jaarlijkse lidmaatschapsbijdrage voor lidmaatschap van de “Advantage Club”, beheerd door Edenred, en de bedragen die verschuldigd zijn voor de aankoop van producten of diensten, zijn contant betaalbaar en op het moment van aansluiting bij deze “Advantage Club” of bij het bestellen ervan. producten of diensten, onder voorbehoud van het herroepingsrecht binnen een termijn van maximaal 14 (veertien) kalenderdagen en eventuele vergoeding voor producten of diensten die niet zijn gebruikt.

 

Voor organisaties en bedrijven die een overeenkomst hebben gesloten met de Dienstverlener, worden de financiële voorwaarden voor samenwerking vrij onderhandeld en vastgelegd in specifieke bijzondere bepalingen, afhankelijk van de aard en omvang van het aanbod van producten en diensten. De facturen zijn betaalbaar op de aangegeven vervaldag en, bij gebreke daarvan, binnen 30 (dertig) kalenderdagen na ontvangst ervan.

Elke klacht met betrekking tot een factuur moet per aangetekende brief naar de Dienstverlener worden gestuurd, naar het postadres van zijn hoofdkantoor, of per e-mail met ontvangstbevestiging, naar het e-mailadres info@happygrandsparents.be, binnen 7 dagen. (zeven) kalenderdagen vanaf de datum van ontvangst, die verondersteld wordt van kracht te zijn binnen drie (drie) kalenderdagen na de datum van afgifte. Aan het einde van deze periode kan de claim van de Service Provider niet meer worden geprotesteerd.

Een klacht kan geenszins een opschorting van betaling rechtvaardigen voor het onbetwistbare verschuldigde, dat binnen de aanvankelijke termijn moet worden betaald. Bij gebreke van betaling van een factuur geheel of gedeeltelijk, wordt het saldo automatisch vanaf de dag na de vervaldag en zonder voorafgaande ingebrekestelling verhoogd met een rente van 1% (één procent) per kalendermaand., Elke begonnen maand. verschuldigd zijn. Tenzij de wet zich daartegen verzet, wordt elke onbetaalde factuur op de vervaldag eveneens, automatisch en zonder voorafgaande kennisgeving, verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding van 15% (vijftien procent) van het factuurbedrag of van het saldo ervan, met een minimum van € 60, – (zestig euro), als boetebeding. 4. Durée, suspension et terminaison

 

Voor individuele consumenten is het lidmaatschap van de “Advantage Club” beheerd door Edenred geldig voor een beperkte periode van 12 (twaalf) maanden. Op voorstel van de Dienstverlener kan het lidmaatschap zonder enige verplichting worden verlengd voor opeenvolgende perioden van gelijke duur.

Het Contract dat wordt gesloten door organisaties en bedrijven kan door elke Partij te allen tijde worden opgezegd, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 (één) kalendermaand, vanaf de eerste dag van de maand die volgt op de maand van kennisgeving aan de andere Partij van haar beslissing om het contract te beëindigen.

Het niet betalen van een factuur op de vervaldag maakt alle bedragen die de Klant nog verschuldigd is aan de Dienstverlener onmiddellijk opeisbaar en geeft de Dienstverlener het recht om alle lopende Contracten met de Klant te beëindigen, zonder enige formaliteit of voorafgaande kennisgeving. En onverminderd het voor de Dienstverlener om schadevergoeding te vorderen als gevolg van deze beëindiging.

Het overlijden of de lichamelijke en / of geestelijke ongeschiktheid voor een periode van meer dan 1 (één) maand van de Klant, die een natuurlijk persoon is, of van de aandeelhouder van de Dienstverlener, die een natuurlijke persoon is, leidt automatisch tot het einde van het contract op de datum waarop het feit is vastgesteld.

Faillissement, liquidatie of insolventie van de Klant of de Dienstverlener, die een rechtspersoon is, heeft eveneens de beëindiging van de Overeenkomst tot gevolg.

 

5. Aansprakelijkheid

De verantwoordelijkheid van de partijen bij de uitvoering van de overeenkomst wordt beoordeeld in overeenstemming met het gemeen recht.

Bij het leveren van producten en diensten stelt de dienstverlener alles in het werk om op dezelfde manier te handelen als elke andere leverancier van producten of diensten van dezelfde bestelling, in overeenstemming met de regels van de kunst die past bij het beroep.

Aangezien de werking van de “Advantage Club”, beheerd door Edenred, en de verwerving van bepaalde producten en diensten afhankelijk is van de partners, is de Dienstverlener gebonden aan een middelenverbintenis voor alles buiten de levering van zijn eigen producten en diensten. .

Behoudens ernstige schending of opzettelijk wangedrag is de aansprakelijkheid van de Dienstverlener jegens de Klant beperkt tot het bedrag dat de Klant verschuldigd is ter uitvoering van het Contract.

De Klant is verplicht om de normale gedragsregels van elke andere begunstigde te respecteren, in het bijzonder om de producten en diensten te gebruiken in overeenstemming met hun gebruik, zonder ze te vervalsen of voor te stellen als ongepast, exorbitant of bedrieglijk.

Behoudens ernstige schending of opzettelijk wangedrag, is de aansprakelijkheid van de Klant jegens de Dienstverlener beperkt tot het bedrag dat aan de Dienstverlener verschuldigd is bij de uitvoering van het Contract.

Geen van de partijen kan worden verplicht om haar verplichtingen na te komen in geval van overmacht, een toevallige gebeurtenis of een andere oorzaak van onvoorziene omstandigheden die het onmogelijk of zeer moeilijk maken om de betrekkingen tussen de partijen voort te zetten, zonder de partij ernstige of onherstelbare schade toe te brengen. of de andere partij.

Technische onbeschikbaarheid van IT-systemen en -toepassingen, transportmoeilijkheden, een staking, een klimaatgebeurtenis, een gezondheidscrisis of enige andere gebeurtenis die tot gevolg heeft dat de mogelijkheid om volledig te profiteren van het “Clubvoordeel” en / of om producten of diensten te verwerven, wordt opgeschort , geeft aanleiding tot een verlenging van de aansluiting voor de duur van deze schorsing, onverminderd het recht van de Klant om een ​​waardebon te ontvangen die later kan worden ingewisseld voor producten of diensten die niet konden worden uitgegeven op de verwachte datum.

6. Intellectuele eigendom

Het concept, het businessmodel, de handelsnaam “Happy Grands-Parents” (in het Nederlands “Happy Oma Opa”), de overige woord- en / of beeldmerken (logo’s), evenals de site (s)) het internet en de pagina’s op sociale netwerken, ontworpen, online gezet en / of geëxploiteerd door de Dienstverlener, zijn exclusief haar eigendom, onder voorbehoud van de rechten van haar leveranciers of partners die hen mogelijk hebben verleend.

De Klant en zijn stakeholders, natuurlijke en rechtspersonen, Edenred of de andere partners van de Dienstverlener, mogen hiervan geen gebruik maken, tenzij de Dienstverlener hen vooraf en schriftelijk uitdrukkelijk heeft gemachtigd. De Dienstverlener behoudt zich het recht voor om deze machtiging te beëindigen, zonder kennisgeving of vergoeding, in het geval dat zijn rechten niet worden gerespecteerd of als zijn imago en reputatie worden aangetast, zonder afbreuk te doen aan schadevergoeding.

7. Gegevensbescherming

De persoonlijke gegevens van de Klant of van zijn belanghebbenden die natuurlijke personen zijn (eigenaren, aandeelhouders, managers, werknemers en agenten) worden uitsluitend verwerkt door de Dienstverlener, in overeenstemming met zijn Gegevensbeschermingsbeleid.

Voor toegang tot de “Advantage Club” en het verwerven van producten of diensten treden de Dienstverlener, Edenred en de andere partners afzonderlijk op als verantwoordelijke voor de verwerking van deze gegevens, voor de verwerking waarvoor zij afzonderlijk de doeleinden bepalen. Ze waken over de wettigheid van de verwerkingen die ze organiseren of uitvoeren en nemen de nodige organisatorische of technische maatregelen om een ​​inbreuk op deze gegevens te voorkomen.

In het geval dat de gegevens van de Klant door Edenred of deze andere partners worden overgedragen aan een derde, kan de Dienstverlener niet aansprakelijk worden gesteld voor deze overdracht en het gebruik van deze gegevens na deze overdracht, in het bijzonder als de gegevens buiten de Europese Economische Ruimte of Zwitserland. Edenred en deze andere partners zijn afzonderlijk verantwoordelijk ten aanzien van de betrokken personen, in het bijzonder voor het respecteren en uitoefenen van hun rechten

Voor meer informatie nodigt de Dienstverlener de Klant uit om telefonisch contact op te nemen, op het nummer +32. (0) 494.37.07.54, of per e-mail op het e-mailadres info@happygrandsparents.be. 

 

8. Kennisgeving

Elke kennisgeving met betrekking tot het contract moet worden gedaan aan het adres van de partijen, hetzij voor:

· De Klant: zijn huisadres, als het een individuele consument is, of zijn wettelijke zetel, als het een organisatie of bedrijf is, of zijn e-mailadres;

· De Dienstverlener: het adres van zijn maatschappelijke zetel of het adres vermeld in zijn statuten of enig ander officieel document, of het e-mailadres info@happygrandsparents.be.

9. Nietigheid, ongeldigheid en niet-toepasselijkheid

De nietigheid, niet-toepasbaarheid of ongeldigheid van een of meerdere clausules van deze Algemene Voorwaarden en / of van de specifieke bijzondere bepalingen houdt niet de ongeldigheid, niet-toepasbaarheid of ongeldigheid van het Contract in, die geldig blijft voor het meerdere.

Voor zover een clausule nietig, niet van toepassing of ongeldig wordt verklaard, verbinden de partijen zich ertoe deze te vervangen door een geldige clausule met gelijkwaardige effecten voor de voortzetting van het contract.

10. Taal, geschillen en toepasselijk recht

Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld in het Frans. In het geval dat deze Algemene Voorwaarden worden vertaald in een andere taal dan het Frans, komen de Partijen overeen dat de Franse versie als de enige originele versie wordt beschouwd.

In geval van moeilijkheden met betrekking tot de geldigheid, interpretatie of uitvoering van het Contract, verbinden de Partijen zich ertoe om onmiddellijk telefonisch contact op te nemen en, indien nodig, een vergadering te houden binnen 7 (zeven) kalenderdagen om een ​​overeenkomst te vinden in de beste belangen van de partijen.

Indien er tussen de Partijen geen overeenstemming kon worden bereikt binnen de 7 (zeven) kalenderdagen, kan de meest ijverige Partij de tussenkomst voorstellen binnen 1 (een) maand na een door de Federale Overheidsdienst voor Justitie van België goedgekeurde burgerlijke of handelsbemiddelaar.

Elk geschil met betrekking tot de geldigheid, interpretatie of uitvoering van het Contract, dat niet in der minne kon worden geregeld volgens de voorgaande voorwaarden, kan door de Partij die zichzelf als benadeeld beschouwt, worden voorgelegd aan de Franstalige rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel – Hoofdstad. , die als enige bevoegd is om het geschil te beslechten.

Het Contract is onderworpen aan, zal worden geïnterpreteerd en zal worden uitgevoerd in overeenstemming met de Belgische wetgeving.

Deze algemene voorwaarden annuleren en vervangen alle eerdere versies. Ze treden in werking voor nieuwe Klanten vanaf 1 januari 2021. Voor bestaande Klanten zijn ze van toepassing vanaf 1 maart 2021, onverminderd het recht van de Klant om het huidige Contract te beëindigen, per aangetekende brief met ontvangstbevestiging., Met effecten uiterlijk op 28 februari 2021.

Happy Grands parents_WebBE_FR

Vous souhaitez être tenu au courant ?