WEDSTRIJDREGLEMENT

DOEL VAN DEZE VERORDENING

Dit reglement (hierna het “Reglement”) legt de algemene regels vast die voor iedereen van toepassing zijn spellen of wedstrijden georganiseerd door de firma Les Crieurs bvba onder de naam HappyGrandsParents.be, die ongeacht het medium dat wordt gebruikt voor de organisatie van dit spel deze spelen of wedstrijden zullen, in voorkomend geval, het onderwerp zijn van specifieke reglementen, waarvan kan worden afgeweken op deze algemene voorwaarden.

 

ORGANISATOR

De organisator van de wedstrijden of spelen die onder het Reglement vallen, is de BVBA Les Criers, waarvan de maatschappelijke zetel is gevestigd Het bedrijf is gevestigd in Avenue Jean Monnet 1, 1401 Nijvel, België, en is geregistreerd in het zakelijk handelend onder nummer 0560 766 403 (hierna “HappyOO”).

 

DEELNEMINGSCRITERIA

3.1 De spellen of prijsvragen georganiseerd door HappyGP zijn alleen voor iedereen toegankelijk fysiek minimaal 18 jaar oud zijn of aantonen dat ze toestemming hebben gekregen van hun wonende ouders in België en met hun eigen e-mailadres of telefoonnummer mobiel toegankelijk. Bij inschrijving voor het spel of de wedstrijd sturen deelnemers naar HappyOO hun contactgegevens, ongeacht het medium waarop de game of het wedstrijd wordt georganiseerd.

3.2 De spellen of prijsvragen zijn niet toegankelijk voor mensen die niet aan de voorwaarden voldoen voornoemde evenals aan personeelsleden (bedrijfsleiders, partners, werknemers, arbeiders, enz.) van HappyOO, haar dochterondernemingen en partner of gerelateerde bedrijven (in het bijzonder de sponsors van de spellen of concurrentie), evenals aan mensen die onder hetzelfde dak wonen als deze personeelsleden, aan hetzelfde als hun naaste familie, hun echtgenoten, hun ouders, broers en zussen, kinderen.

3.3. De spellen of wedstrijden zijn niet toegankelijk voor mensen die eerder een prijs hebben gewonnen tijdens een spel of wedstrijd georganiseerd door HappyOO (evenals de persoon / personen die daaronder wonen dak) :

– hetzij binnen 2 maanden na de wedstrijd, als ze een prijs hebben gewonnen met een waarde van minder dan 250

– hetzij binnen 12 maanden na de wedstrijd, als ze een prijs van gelijke waarde hebben gewonnen, of groter dan 250 €.

Als HappyOO een dergelijke inbreuk vaststelt, behoudt HappyOO zich het recht voor om een ​​van de winsten te verwijderen won. Als de winnende auditor een claim en/of klacht meldt, is dat zijn verantwoordelijkheid om materieel bewijs te leveren van de juiste naleving van de winningsprocedure en de geldende voorschriften vierkant. HappyOO behoudt zich het recht voor om mensen te weigeren voor de wedstrijden. 3.4. Inzendingen moeten individueel zijn.

 

DUUR VAN SPELLEN OF WEDSTRIJDEN GEORGANISEERD DOOR HappyOO

De spellen of wedstrijden hebben elk een specifieke duur, specifiek voor hun werkwijze. In in sommige gevallen hangt de duur af van de uitkomst van het spel en de selectie van een winnaar.

 

DEELNEMINGSVOORWAARDEN

5.1. Tenzij anders vermeld in specifieke spelregels, deelname aan spellen of

de competitie verloopt als volgt:

– Ofwel kan de deelnemer zich registreren via de HappyOO facebookpagina;

– Ofwel kan de deelnemer zich inschrijven via de site http://www.happygrandsparents.be: elk deelnemer dient zich, op straffe van uitsluiting, volledig en correct in te schrijven bij zijn naam, voornaam / voorna (a) m (en), adres en e-mailadres of andere criteria die zullen worden gevraagd. De pagina registratie moet volledig worden ingevuld.

5.2 De persoonsgegevens die onder punt 5.1 worden doorgegeven, moeten echt en correct zijn, onder straf voor uitsluiting van spellen of wedstrijden. Identificatie met contactgegevens van een andere persoon. Het intrekken van geschenken van HappyOO doet dat dus niet kan alleen persoonlijk door de winnaars worden gedaan. Bij deze gelegenheid wordt hen gevraagd naar het presentatie van hun identiteitskaarten.

5.3 Voor spellen of wedstrijden georganiseerd door registratie op de site http: // www.happygrandsparents.be, kan elke deelnemer zich op straffe van eenmalig inschrijven uitsluiting van de wedstrijd.

5.4 Voor spellen of wedstrijden georganiseerd door registratie op de facebookpagina, kan elke deelnemer speel meerdere keren, tenzij anders aangegeven.

5.5 HappyOO behoudt zich het recht voor om personen die zich hier niet aan houden uit te sluiten voorwaarden voor deelname: deze mensen zullen niet langer kunnen profiteren van een prijs. Ieder claim wordt niet geaccepteerd.

 

SELECTIE VAN WINNAARS

Winnaars worden bepaald op basis van de juistheid van de gegeven antwoord (en). In het geval van ex aequo tussen twee of meer deelnemers, ze worden één voor één bepaald dochteronderneming. HappyOO behoudt zich het recht voor om de middelen te kiezen om tussen hen te beslissen. Als onderdeel van een spel met een stemsysteem, wordt er slechts één vraag gesteld om te beslissen over een mogelijke gelijkspel. De winnaar (s) zijn de mensen die het meeste hebben verzameld stemmen aan het einde van de wedstrijd. Het aantal winnaar (s) is afhankelijk van het aantal betrokken prijzen.

 

COMMUNICATIE VAN RESULTATEN AAN WINNAARS

7.1. De winnaars worden persoonlijk op de hoogte gebracht op basis van de gegevens die naar HappyOO worden gestuurd in overeenstemming met paragraaf 3.1 van de voorschriften.

7.2. Voor spellen of wedstrijden die zijn geregistreerd op de site http: //www.happyagrandsparents.be, wordt de winnaar op de hoogte gebracht door een e-mail te sturen naar het adres waarmee hij geregistreerd of telefonisch. Voor spellen of wedstrijden geregistreerd door facebook, wordt de winnaar op de hoogte gebracht via de e-mail die hij / zij heeft geregistreerd tijdens zijn deelname of messenger-account gekoppeld aan zijn Facebook-account.

7.3. Deelnemers gaan er uitdrukkelijk mee akkoord om geen geschil over de modus voor te leggen ontvangst van deze informatie of als bewijs van een dergelijke ontvangst.

7.4. Als een van de door de deelnemer verzonden gegevens niet in overeenstemming is met de informatie aangevraagd door HappyOO, of als er niet wordt gereageerd op de informatie die door HappyGP wordt verzonden binnen 7 dagen na verzending door HappyOO vervalt automatisch het recht op de prijs. De prijs zal zijn vervolgens toegewezen aan een andere deelnemer.

 

PRIJS

8.1. De foto’s van de prijzen die op de site http://www.happygrandsparents.be worden gepresenteerd, hebben geen waarde contractueel.

8.2. Elke winnaar wordt op de hoogte gebracht via e-mail, messenger of via communicatie op het site http://www.happygrandsparents.be, details over hoe de prijs toegekend kan worden, evenals de mogelijke prijs (herroeping bij HappyOO, door te sturen naar een Bpost-punt, door aanbevolen of anderszins). Tenzij anders bepaald in de verzonden informatie volgens deze paragraaf zullen de prijzen worden verzonden door Bpost, de winnaar moet de zijne ophalen prijs in het Bpost-punt dat hem per sms en / of telefonisch zal worden meegedeeld. De winnaars hebben 2 weken om hun geschenk op te halen, anders wordt het als verloren beschouwd. Nooit, HappyOO kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de levertijden van de prijzen. Opeisen prijs moet elke winnaar, op verzoek aan HappyOO, per post een fotokopie van een gewaarmerkt identiteitsbewijs (identiteitskaart, paspoort, enz.). Als de winnaar claimt / trekt zijn prijs niet in binnen 1 maand na verzending van de sms of e-mail door HappyOO en / of Bpost vervalt het recht op de prijs.

8.3. In het geval van een fout (zoals bijvoorbeeld in het communiceren van informatie), kan HappyOO behoudt zich het recht voor om te beslissen hoe de fout wordt gecorrigeerd en behandeld: de deelnemer accepteert zonder reserveer deze beslissing.

8,4. de winnaars van onze wedstrijden winnen hun persoonlijke prijs en in het bijzonder en vooral met betrekking tot reizen / verblijven kunnen de winsten niet worden overgedragen aan een derde partij (behalve op verzoek en met de formele toestemming van HappyOO). 8.5. Het gebruik van verdiensten, met name en vooral met betrekking tot reizen / verblijven, wordt gedaan onder de enige en volledige verantwoordelijkheid van de winnaar en zijn / haar metgezellen, de winnaar en zijn / haar begeleidend. Ze reizen op eigen risico en zijn gedekt door hun persoonlijke verzekering enkel en alleen.

8,6. Over de aard van de prijzen kan geen klacht worden aanvaard,

Geen enkele wijziging, ruil of tegenbetaling wordt door HappyOO geaccepteerd. De prijzen niet kunnen worden doorgegeven aan derden. In het geval van een “bioscoop” -toewijzing (voorbeelden: bioscoopkaartjes), HappyOO kan niet verantwoordelijk worden gehouden als de geadverteerde film niet meer wordt afgespeeld.

 

BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

9.1. Deelname aan spellen of prijsvragen impliceert kennis van en acceptatie van kenmerken en beperkingen met betrekking tot met name internet- en telecommunicatiediensten met betrekking tot technische prestaties, het risico op onderbreking en meer in het algemeen de risico’s die inherent zijn aan elke verbinding en transmissie, de risico’s die samenhangen met het gebrek aan bescherming van bepaalde gegevens tegen mogelijke verduistering of de risico’s die aan besmetting zijn verbonden door mogelijke virussen die op internet circuleren. Dienovereenkomstig herkent elke deelnemer dat HappyOO in geen geval verantwoordelijk kan worden gehouden zonder deze lijst ofwel beperkend:

– de inhoud van de diensten die geraadpleegd worden op de site http://wwwhappygrandsparents.be en, in het algemeen alle informatie en / of gegevens die over de diensten worden verspreid geraadpleegd op de site http://www.happygrandsparents.be;

– het verzenden en / of ontvangen van gegevens en / of informatie op internet of via telecommunicatienetwerken;

– elke storing van het internetnetwerk of telecommunicatienetwerken

het voorkomen dat een spel of competitie soepel verloopt;

– uitval van ontvangstapparatuur of communicatielijnen;

– het verlies van papieren of elektronische post en, meer in het algemeen, het verlies van alle gegeven;

– routeringsproblemen;

– de werking van software;

– de gevolgen van een virus, computerbug, anomalie, technisch falen;

– eventuele schade aan de computer van een deelnemer;

– elke technische storing, hardware- en softwarefout van welke aard dan ook, waardoor of beperkte de mogelijkheid om deel te nemen aan het spel of de wedstrijd of het systeem van een deelnemer. Er wordt gespecificeerd dat HappyOO niet verantwoordelijk kan worden gehouden voor enige directe of indirecte schade die hieruit voortvloeit een onderbreking, elke storing, een schorsing of het einde van het spel, en dit om welke reden dan ook of enige directe of indirecte schade als gevolg van een hoe dan ook, een verbinding met de site http://www.happygrandsparents.be. HappyOO zet in alle technische en juridische procedures plaatsen om de persoonsgegevens van Deelnemers, in overeenstemming met de vereisten voor de bescherming van persoonsgegevens onder meer opgelegd door de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Deze procedures zijn vollediger beschreven in het privacybeleid dat door HappyOO op haar website wordt gepubliceerd. Verbinding met site http://www.happygrandsparents.be en deelname aan spellen en wedstrijden is gemaakt onder de volledige verantwoordelijkheid van de deelnemers.

9.2. De verantwoordelijkheid van HappyOO kan in het algemeen niet worden gedragen in geval van overmacht grote of toevallige gebeurtenis buiten zijn wil, zoals bijvoorbeeld in geval van fraude computer, virus, brand, overstroming, natuurramp, staking of enige andere reden. HappyOO behoudt zich in alle gevallen de mogelijkheid voor om elke aangekondigde datum en / of tijd te wijzigen, met ingang zodra deze informatie online op de site wordt geplaatst. Eventuele wijzigingen die zouden zijn gepubliceerd tijdens het spel of de wedstrijd, door middel van online advertenties op de site, zal worden beschouwd als bijlagen bij de verordeningen.

 

INFORMATIEVERZOEKEN EN / OF KLACHTENPROCEDURES

Elk verzoek om informatie met betrekking tot spellen of wedstrijden georganiseerd door HappyOO kan worden gedaan per e-mail naar info@happygrandsparents.beElk geschil of klacht met betrekking tot de wedstrijden moet worden gericht aan info@happygrandsparents.be of per aangetekend schrijven naar HappyOO, Les crieurs SPRL – The Gate Avenue Jean Monnet 1, 1401 Nijvel, België.

 

OVEREENSTEMMING MET DE REGELGEVING EN DE VOLGENDE VERSIES ERVAN

11.1. Elke deelnemer aan HappyOO-spellen of -wedstrijden accepteert loyaal en zonder voorbehoud voldoen aan dit kaderreglement, de regels die specifiek zijn voor elke wedstrijd of competitie, de beslissingen genomen door HappyOO met betrekking tot deze spellen of wedstrijden, in overeenstemming met de ethische regels in van kracht op internet, evenals de wetten, reglementeringen en andere normen die in België van toepassing zijn.

11.2. Dit reglement wordt meegedeeld aan eenieder die er schriftelijk om verzoekt. Het is ook gepubliceerd op de website van HappyOO: www.happygrandsparents.be

11.3. HappyOO kan op elk moment wijzigingen aanbrengen in de regels.

 

TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

12.1. Dit Reglement wordt beheerst door het Belgische recht. In geval van een juridisch geschil alleen de rechtbanken De Belgen zijn bevoegd om dit geschil te beslechten.

12.2. Elke deelnemer geeft zijn vrije, specifieke en geïnformeerde toestemming aan HappyOO mogen, in het geval van het winnen van een prijs, hun naam en woonplaats vermelden (en, indien van toepassing, hun foto, op de site http://www.happygrandsparents.be of in andere media). Aansprakelijk worden gesteld in dit geval van typefouten of enige andere fout die hiermee verband houdt vermeldt. Elke deelnemer heeft echter het recht om zich te verzetten tegen de toepassing van deze paragraaf door daartoe een brief sturen naar Les crieurs SPRL, Avenue Jean Monnet 1, 1401 Nijvel, in overeenstemming met het privacybeleid gepubliceerd op de HappyOO-site.

12.3. Elke poging om deze kaderregels of de regels die specifiek zijn voor elk spel te bedriegen of competitie wordt bestraft met onmiddellijke uitsluiting van de deelnemer. In dit geval reserveert HappyOO het recht om de inbreukmakende deelnemer uit te sluiten van elke volgende deelname aan spellen of wedstrijden georganiseerd door HappyOO. 12.4. De levering van de prijs is onder voorbehoud van ontvangst door HappyOO, binnen een maand na de zendtijd van de winnaar. Het niet ontvangen van ondersteunende documenten in het voornoemde deadline, of het niet naleven van de informatie in het bulletin met de informatie verstrekt door deelnemer bij inschrijving leidt tot nietigheid van de deelname, en het verlies van de schenking.Elke deelnemer verklaart deze beslissingen te aanvaarden.

Gedaan te Nijvel, 30/03/2021

Légal

Nous souhaitons être le plus transparent possible avec vous ! 

Inscrivez-vous gratuitement à notre newsletter

Nous suivre
Happy Grands parents_WebBE_FR

Vous souhaitez être tenu au courant ?