fbpx

WEDSTRIJDREGLEMENT 'DECONFINIERING MET OMA & OPA'

Artikel 1 – Organisator Deze wedstrijd wordt u aangeboden door de Happy-oma-opa.be website, eigendom van de firma Les Crieurs sprl, Avenue Jean Monnet 1, 1401 Nijvel –BE 0560 766 403, en is toegankelijk via de happy-oma-opa.be website en de Facebookpagina – koppeling

Artikel 2 – Duur en voorwaarden voor toegang tot het spel
2.1 Duur: Deelname aan deze wedstrijd is open op de portal www.happy-oma-opa.be en de facebookpagina van 16 juni om 12.00 uur tot 1 july 2020 om 23.59 uur (Belgische data en tijden van verbinding worden genomen).
2.2 Voorwaarden voor toegang tot het spel: Het spel staat open voor elke volwassen fysieke persoon behalve de leden van de staf van de stadscriers. Elk persoonlijk profiel (social media) of natuurlijk persoon (online via portal) kan slechts één keer per wedstrijd deelnemen. Als er meerdere vermeldingen worden gedetecteerd, wordt alleen de eerste als een geldige vermelding beschouwd. Deelname aan het spel is gratis.

Artikel 3 – Spelvoorwaarden – De wedstrijd vindt plaats op de portal www.happygrandsparents.be en op Facebook – Om deel te nemen aan de wedstrijd, moet alle vragenlijst zijn ingevuld en moet u uw contactgegevens (naam, voornaam en e-mailadres) opgeven. – Deelname aan de wedstrijd impliceert de aanvaarding, zonder voorbehoud, van dit reglement. – De prijs is niet overdraagbaar.

Artikel 4 – Winnaars en prijzen Er zijn pakketten van 2 × 4 tickets om te winnen bij Pairi Daiza. Elke deelnemer kan slechts één keer winnen. De winnaars worden bekend gemaakt op 01/07/2020 onder alle deelnemers die hun contactgegevens hebben achtergelaten.

Artikel 5 – Beschrijving en levering van de kavel De prijs per winnaar bestaat uit 2 passen met 4 toegangen – 2 volwassenen en 2 kinderen / tieners ter waarde van € 224. Er zijn in totaal 1 winnaars. De winnaars worden per e-mail benaderd door het communicatieteam. De winnaars moeten binnen 14 kalenderdagen per e-mail antwoorden op info@happygrandsparents.be, met vermelding van hun voornaam, achternaam en het adres waarop ze de prijs willen ontvangen. Anders gaat de prijs verloren voor de betreffende winnaar en blijft deze eigendom van de organisator. De gewonnen prijs wordt per post verzonden. De organisator wijst elke verantwoordelijkheid af in het geval van een incident of ongeval dat kan optreden tijdens het gebruik of het genieten van de gewonnen prijs. Er wordt geen financiële of andere vergoeding verstrekt als tegenprestatie.

Artikel 6 – Wijziging van de wedstrijd De organisator behoudt zich het recht voor om op elk moment en zonder kennisgeving of verplichting om zijn beslissing te rechtvaardigen, het spel in te korten, uit te breiden, uit te stellen of te annuleren, evenals om de toegangsvoorwaarden en / of een deel ervan te wijzigen en / of of de uitvoeringsvoorwaarden van het spel, in geval van overmacht of gebeurtenissen buiten haar controle, zonder dat haar aansprakelijkheid kan worden aangegaan of als gevolg daarvan een vergoeding wordt geëist. Als er wijzigingen in de regels worden aangebracht, worden deze aangegeven op onze site www.happygrandsparents.be in de sectie wedstrijdregels deconfinement met Papy & Mamy

Artikel 7 – Persoonlijke gegevens De organisator verwerkt uw persoonsgegevens in overeenstemming met de bepalingen van Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en inzake vrij verkeer van deze gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46 / EG (algemene verordening gegevensbescherming). De organisator zorgt ervoor dat de verwerking van uw persoonsgegevens op een passende en relevante manier plaatsvindt en beperkt is tot de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verzameld. Schade als gevolg van het gebruik van persoonsgegevens van de deelnemer door onbevoegden kan in ieder geval niet worden doorgegeven aan de organisator, indien hij alle noodzakelijke veiligheidsmaatregelen heeft genomen die redelijkerwijs van hem kunnen worden verwacht. . Door deel te nemen aan de wedstrijd stemt de deelnemer er automatisch en onvoorwaardelijk mee in dat zijn naam, adres, e-mail en, indien van toepassing, foto, evenals zijn identificatie als deelnemer of winnaar, worden gepubliceerd door happy-oma-opa.be. Hij doet in dit opzicht afstand van al zijn rechten. De informatie die de master van het bestand verzamelt over de deelnemers aan deze wedstrijd, en in het bijzonder de namen, voornamen, adressen en e-mail die ze geven, kan worden gecodeerd in geautomatiseerde databestanden van happy-oma-opa.be . Deze gegevens kunnen worden gebruikt en verwerkt door de happy-oma-opa.be-site om haar relaties met haar lezers te beheren en om de regelmatigheid van de deelname aan deze wedstrijd te controleren en misbruik en onregelmatigheden te bestrijden. . Deelnemers aan deze wedstrijd hebben het recht om hun persoonsgegevens gratis te raadplegen, gratis te laten corrigeren als blijkt dat ze onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, om ze te laten wissen, om ze in een gestructureerd formaat te ontvangen , algemeen gebruikt en machineleesbaar, om ze indien technisch mogelijk naar een andere gegevensbeheerder door te sturen, de verwerking te beperken en hun toestemming te allen tijde in te trekken. Personen die deze rechten willen uitoefenen, kunnen dit doen door een e-mail te sturen naar het adres: info@happygrandsparents.be De gegevens worden gedurende een periode van 6 maanden bewaard vanaf de datum van inschrijving voor de wedstrijd.

Artikel 8 – Geschillen Alle geschillen over de toepassing van deze regels worden onafhankelijk beheerd door de jury. Stuur dan gewoon een mail met de klacht naar info@happygrandsparents.be

loading